Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Híreink 2014 évből

Újabb értékes adomány alapítványunknak

Alapító tagunk, Kovács Ferenc ismét értékes adománnyal gazdagította alapítványunkat.

(Digital AV Mixer WJ AVE5, CanoScanLIDE25 – táskával, Hitachi CP-X275 Multimedia mobile LCD projector)

A 200.000.-Ft értékű eszközök szintén nem csak az anyagi gyarapodást jelentik számunkra, hanem annak a lehetőségét is, hogy előadásokat, bemutató foglalkozásokat olyan határon túli településeken is tudjunk tartani, ahol annak technikai feltételei nem adottak. Az AV Mixerrel a korában kapott eszközcsomagot fogjuk kiegészíteni, a szkennert pedig egy arra érdemes iskola könyvtárának fogjuk átadni.

Irka Karácsony

Ebben az évben 10. alkalommal képviseltette magát alapítványunk az Irka hagyományos karácsonyi ünnepségén. Most is könyvekkel, több mint ötven kötettel ajándékoztuk meg  Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű gyermeklapjának szerkesztőségét, hogy a lap megjelenéséhez hozzájáruló diákok, a feladatmegoldók, rejtvényfejtők és a különböző pályázatokon résztvevők méltó jutalmat kaphassanak a következő év folyamán. Büszkék vagyunk arra, hogy a huszonegyéves Irka életének második felét figyelemmel kísérhettük, életének aktív részesei lehettünk. Ajándék mindannyiunk számára, hogy a lap eddigi és egyetlen főszerkesztőjével, Punykó Marikával együtt dolgozhattunk, s hogy megismerhettük a tavaly volt húszéves Irka új főszerkesztőjét, Espán Margarétát is. Bízunk abban, hogy a követ- kező években a gyermeklap és az alapítvány közös munkája törés nélkül fejlődik tovább. Külön öröm volt az Irka jelenlévő olvasói, munkatársai számára, hogy a lap tavaly leköszönt főszerkesztője, szülő- és nevelő anyja, Punykó Marika is jelen volt az ünnepségen. A különböző felekezetek gyertyagyújtása és köszöntője után az Irka olvasóinak ünnepi műsora következett, majd az ajándékok átadása. Minden Irka Karácsony alkalmával a Beregszászi Árvaház tanulói külön, személyes ajándékot kapnak Vraukó Tamástól, s egy kis jelképes karácsonyi ízt az alapítványtól. A közel kétszázötven fős ünnepség után a szerkesztőség és a vendégek szűkebb körben értékelték az elmúlt évet.

Áldott Karácsonyt mindenkinek!

Az eseményen készült fotók megtekintése

A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke volt alapítványunk vendége

Varga Éva, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke látogatott hozzánk, hogy a Genfi Magyar Könyvtár állományából válogasson a kárpátaljai települési könyvtárak számára. Közel ezer kötetnyi könyvet válogatott ki a Beregszászi és a Nagyszőlősi Járás olvasói számára. Kardos Lászlóné Marika, a Dialóg Nyugdíjas Egyesület elnöke nagy szeretettel végezte úgy az egyesület elnökének, mint korábban a kaszonyi könyvtáros kolléganőnek az egész napi kalauzolását. Köszönjük támogatását!

Pótolhatatlan veszteség érte a kárpátaljai magyar pedagógustársadalmat

Életének 78. évében elhunyt Gönczy Sándor, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség volt elnökségi tagja, a Tankönyv- és Taneszköztanács nyugalmazott elnöke.

Gönczy Sándor közismert és elismert személyisége volt a kárpátaljai magyar pedagógustársadalomnak. Azzá tette hivatástudata, sokoldalú műveltsége, a pedagógia, a kárpátaljai magyar közélet, a kultúra és művelődés iránti elkötelezettsége. Pedagógiai munkássága során a szaktantárgyak oktatása mellett nagy figyelmet fordított a gyerekek hazafias nevelésére, általános műveltségének fejlesztésére, magyarságtudatuk elmélyítésére. Szakértelmére, segítőkészségére tanár és diák egyaránt mindenkor számíthatott.

Az Ungvári Állami Egyetem kémia-biológia szakán szerzett diplomát 1967-ben. Az Eszenyi Középiskolában tanított matematikát, biológiát és kémiát. Az évtizedek során diákok ezreiben keltette fel az érdeklődést a tudományok iránt, nevelte őket hazafiságra, nemzetszeretetre, anyanyelvünk, hagyományaink ápolására. Szakköri munka során a gyerekek zenei nevelésén fáradozott. Nyugdíjas éveiben is tovább folytatta oktató-nevelő munkáját, hozzájárulva a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás színvonalának emeléséhez.

Tankönyvfordítói tevékenysége által a kárpátaljai magyar iskolások ezrei tanulhatták anyanyelvükön a szaktantárgyakat.

Az ő irányítása alatt bontakozott ki a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsának munkássága. Gönczy Sándor odaadó szervező és szerkesztői tevékenysége következtében jutott el évről évre a kárpátaljai magyar maturandusokhoz az Útravaló kiadvány. 2001-től több mint 60 módszertani segédkönyv, gyűjtemény, munkafüzet jelent meg a szerkesztésében.

A 2002-ben megalakult Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Információs Egyesületének alapító és elnökségi tagjaként sokat tett a kárpátaljai magyar iskolák tankönyvekkel, módszertani segédanyagokkal, taneszközökkel való ellátásáért, a könyvtárosok munkájának összehangolásáért. Éveken át szervezte az iskolai könyvtárosok konferenciáját és továbbképzését.

A KMKSZ Eszenyi Alapszervezete elnökeként az oktató-nevelő munka mellett részt vett a közösség kulturális életének szervezésében, rendezvények lebonyolításában.

Gönczy Sándor több évtizedes áldozatos pedagógiai és közéleti tevékenysége példaként áll a kárpátaljai  pedagógusok előtt.

Emlékét megőrizzük.

Forrás: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Elhunyt Gönczy Sándor

Kedves Barátaim!

Szomorúan tudatom veletek, hogy Gönczy Sanyi bácsi, nagyon hosszú szenvedés után, tegnap hajjnalban végleg megpihent.

Számunkra fel nem mérhető, fájdalmakkal terhes múltat cipelt a lelkén. Ez edzette arra, hogy Ő csakis jó lehet. Annyi tisztelet-, annyi szép szó- emlékem marad róla. Biztos vagyok benne, hogy a Ti életetekben is, akik ismertétek, egy gyöngyszem volt. A hit, az elkötelezettség mintaképe. Aki nem ismert lehetetlent, ha magyar nyelvről, a magyarságról volt szó. Minden igyekezetével azon volt, hogy megakadályozza, de legalábbis késleltesse Kárpátalja magyarjainak szétszóródását. A kicsiny HAZA volt a mindene.

Küzdött, pedig tudta, ahogy meg is fogalmazta: az anyaország vérkeringésétől oly szorosan elkötve élt a kárpátaljai magyarság, hogy már nem is fájt a nemzettestnek.

Hitvallása volt:

“Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jóltevő ember megkövéredik; és aki mást felüdít, maga is üdül.” (Példabeszédek – 11.24., 25.)

Drága Sanyi Bácsi!

Nagyon gazdagon mentél el és rengeteg kincset hagytál ránk. Köszönjük!

Nyugodjál Békében!

Mezőkaszonyban jártunk

A kárpátaljai Mezőkaszony határfalu.  A Barabási Határátkelőn átérve máris a településen  vagyunk.  A 2300 lakosból 2100 magyar ajkú.  Csak magyar iskolája van, az ukrán gyerekek is ide járnak. A Beregszászi Járásba tartozik, alig húsz km-re fekszik a járási székhelytől.

Parászka Teréz, az iskola könyvtárosa 2002-től minden szakmai továbbképzésen részt vesz, ezzel is segíteni kívánja saját szakmai fejlődését és az iskolások tanulmányi munkájának támogatását. Alapítványunk ezt az érdeklődést igyekezte meghálálni azzal, hogy mostani adományozó útját ide szervezte. Hogy az olyannyira hiánycikknek számító mesekönyveket minél nagyobb számban vihessük, könyv csere-bere akciót is szerveztünk. Ennek eredményeként közel kétszáz mese- és ifjúsági könyvet sikerült gyűjtenünk és pénzbeni támogatást is kaptunk, melyből a Nyíregyházára ellátogató könyvtáros kolléganő szintén mesekönyveket vásárolt.

Raktáron lévő állományunkból személyesen válogatott, a pedagógusoktól  kapott lista alapján. Összesen több mint ötszáz könyvet és ötven, kötelező irodalmat tartalmazó és ismeretterjesztő DVD-t tudtunk a könyvtárnak adományozni.

Most sem maradtak el a kísérő programok sem. Szeifried Zoltán negyven, magyar klasszikus írókat és költőket ábrázoló grafikáját – életrajzokkal – adományozta az iskolának és egy korábban kiadott könyvét is. Gáspár Ferenc író a most is nagy sikert arató rendhagyó történelem óráját tartotta meg a felső tagozatos diákok részére.  A 2-4. osztályosok játékos nyelvi órán vehettek részt, zenei kísérettel, amit Bálint Pál biztosított. A feladatokat ügyesen megoldó gyerekek az ajándékot – könyveket, tolltartókat – Őry Lászlótól, a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület elnökétől kapták. Az egyesület rendszeres kísérőnk adományozó útjainkon.

A program végén, déli 12.00 órakor, részt vehettünk a település vezetése, az egyház és az iskola által közösen szervezett ünnepségen, melyen a 70 éve Málenkij Robotra elhurcoltakra emlékeztünk.

Köszönettel tartozunk valamennyi közreműködőnek, és külön Kocsik Tibor önkéntesünknek, aki a könyv csere-bere gazdája is volt, s adományozó utunk minden technikai hátteret biztosította a számunkra.

Köszönet mindenkinek!

Az eseményen készült fotók megtekintése

Határon túli egyetemisták, főiskolások támogatása

Kárpátaljai egyetemisták, főiskolások történelmi és néprajzi tanulmányait kívánja támogatni Takács Ildikó, budapesti lakos, aki közel négyszáz kötetnyi kiváló szakkönyvet adományozott alapítványunknak.

Fontos szempont volt számomra, hogy jó helyre kerüljenek a könyvek, hiszen azokat hosszú évek alatt, különös igényességgel válogatta össze középiskolai tanárként hivatásának élő férje. „Mivel úgy gondolom, hogy a magyarországi egyetemek, főiskolák rendelkeznek elég könyvvel, Kárpátalján talán nagyobb becsben lennének tartva” – írta megkereső levelében.

Abban. a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az adományozó személyesen szállította az értékes könyveket Budapestről Nyíregyházára. Ezt külön is köszönjük!

Alapítványunk vendége volt a kaszonyi könyvtáros

Parászka Teréz, a Mezőkaszonyi Középiskola könyvtárosa látogatott hozzánk, hogy átvegye a november 10.-13. között szervezett könyv csere-bere során alapítványunkhoz beérkezett mese- és ifjúsági könyveket, illetve válogasson könyvtáruk és pedagógus kollégáinak igénye szerint raktárunk készletéből. Nagy örömmel fogadta a beérkezett könyveket, s eredményes volt a közel háromezer kötetnyi könyv szemlézése is. A könyv csere-bere idején kapott pénzadományok részére állított becsületkasszát is személyesen bontotta fel, s a válogatás után mesekönyveket vásárolt a kapott összegből. Több mint ötszáz kötetnyi könyvet sikerült bedobozolnunk, s a november 18-i adományozásra előkészítenünk.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Könyv csere-bere eredménye

Négy nap alatt több mint kétszázan keresték fel alapítványunk raktárát, hogy mesekönyvet hozzanak, vagy azt kiváltandó pénzzel támogassák a Kaszonyi Középiskola könyvtárát. 186 mesekönyvet és 4000.- Ft támogatást hagytak ott cserében, s több mint hatszáz kötet talált gazdára.

Ahhoz, hogy ezt a négynapos könyvcserét megvalósíthassuk, sok-sok jó szándékra és segítőkész emberre volt szükség.

Elsőként Kováts Juditnak, Kováts Dénesnek köszönjük, hogy a helyet biztosította számunkra, s Kováts Viktornak pedig a napi szinten való törődést, odafigyelést, hogy önkénteseinknek minden kényelme meglegyen.

Négy napon át, 10.00-18.00 között kétóránkénti váltásban segítették munkánkat alapító tagjain közül Bajnok Lászlóné és Kalydy Zsuzsa. A Dialóg Nyugdíjas Egyesület Kardosné Marika irányításával. Kardosné Marikának külön köszönettel tartozunk, hogy minden nap nyitotta a raktárat, s napközben a váltásoknál is felügyelt, s szükség esetén beugróként is biztosította a felügyeletet.

Virághné Évike a Nyugodt Élet Nyugdíjas Klub vezetőjeként, klubtagjaival vállalt ügyeletet és nagy részt vállalt abban, hogy a város minden nyugdíjas szervezet értesüljön a lehetőségről.

A Wesselényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskolával együttműködési megállapodást kötöttünk ez év tavaszán. Nyugodtan mondhatjuk, hogy igazi tartalommal megtöltött kapcsolatról beszélhetünk. Az iskola diákjai szívesen jönnek és vesznek részt munkánkban. Polyák Tibor, Molnár  Medárd és Baladicz Martin a szórólapozásban segítettek, Szilágyi Kiara, Szabó Regina, Komlósi Attila Máté, Balog Dzsenifer, Schiller Vivien és Bélteczki Renáta a napi ügyeletbe és a könyvek rendezésébe kapcsolódtak be.

A könyvcsere lehetőségével élők várják az újabb alkalmat, amikor a még dobozokban rejlő készletünkből válogathatnak. Ezért tavasszal, előreláthatóan március hónapban ismét hívjuk az érdeklődőket, hogy találhassanak újabb kincseket, s további könyvek találhassanak új olvasóra.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Könyv csere-bere – adománygyűjtés

Alapítványunk a 2014. november 18-ra tervezett adományozó útját a kárpátaljai Kaszony település iskolájába szervezi.

Ehhez kérjük és ajánljuk is a segítséget!

2014. november 10-től 13-ig, naponta 10.00-18.00 között

várjuk a megkímélt állapotban lévő mesekönyveket!

Cserébe, raktárunkban közel 3000 kötet könyvből – szép- és, ismeretterjesztő könyvek,  szórakoztató irodalom, szótárak, lexikonok stb. – válogathat, s vihet el minden odahozott mesekönyvért három másik könyvet.

Ha valaki pénzzel kívánja támogatni a mesekönyvek vásárlását, arra is lesz lehetőség a helyszínen is, bármilyen tetszőleges összeggel, vagy számlaszámunkra történő befizetéssel.

ERSTE Bank: 11600006-00000000-18609233

Alapító tagjaink, önkénteseink várják Önöket!

A mesekönyveket pedig Kaszonyban….